Zaloguj | Blog | Mapa Strony
Bizon Software logo
Skip Navigation Links
Nowa wersja strony...

Historia wersji programu: Visa Widget2.7

- Poprawiono �adowanie ustawie�, co przyspiesza aplikacj� - przyspieszenie o 1,2 s
- Przyspieszono �adowanie przypomnie� o 0,28 s
- Przyspieszono �adowanie modu�u pogody o 0,47 s
- Ustawiono w numerze telefonu minimaln� liczb� znak�w na 11
- Usuni�to minuty z historii transakcji
- Usuni�to minuty z formularza transakcji

2.6

- w przypadku niew�a�ciwych znak�w w imieniu lub nazwisku informacja: "Imi�: niepoprawny format danych", "Nazwisko: niepoprawny format danych"
- w komunikacie o b��dach numeru telefonu dodano informacje: "(np. 4822XXXXXXX lub 48601XXXXXX)"
- dodano nowy komunikat o dacie: "Udzia� w loterii bior� transakcje dokonane w terminie od dnia 19 pa�dziernika 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. do godz. 24.00"
- dodano blokowania wysy�ania przysz�ych transakcji
- zablokowania mo�liwo�� wysy�ania transakcji po 17 stycznia
- zmieniono maksymaln� mo�liw� kwot� na 1 000 000 z� oraz mo�na wpisywa� tylko 7 znak�w w polu z dat�
- zmieniono w komunikatach s�owo "zapisana" na "zarejestrowana" w kontek�cie transakcji


2.5

- zmieniono wygl�d okien dialogowych


2.4

- dodano rozwijan� list� element�w przy selectach - dzia�a jak combo box
- poprawiono okna, �eby pokazywa�y si� bli�ej aplikacji
- odwr�cono strza�ki od zwi�/zawi�
- poprawiono b��d ortograficzny - "zakceptowa�" -> "zaakceptowa�"
- powi�kszono okno historii, �eby wieksze maile si� mie�ci�y
- dodano cachowanie pogody dla miast, dzi�ki temu jak wracamy do wcze�niej wybranego miasta aplikacja szybciej je wy�wietla
- dodano �adowanie pogody w osobnym w�tku, dzi�ki temu aplikacja uruchamia si� szybciej


2.3

- zmieniono "zwi�" w ramach ka�dego elementu widgeta, �eby mia�o ten sam margines
- nie mo�na rejestrowa� kwot typu 0008; 08,999; 1,2,39
- selekt w pogodzie - sortowanie alfabetyczne
- powi�kszono strza�eczki do zmiany news�w
- poprawiono b��d w sprawdzaniu daty. Dopuszczalne s� tylko pomi�dzy 19.10.2009, a 31.12.2009
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych odznaczona dla nowych danych, ale dla wczytanych jest zaznaczona
- poprawiono logowanie b��du, �eby nie pokazywa�o komunikatu
- zmiana tekstu codziennego przypomnienia na: "Pami�taj o rejestrowaniu transakcji! Do wygrania wiele atrakcyjnych nagr�d. Im wi�cej transakcji zarejestrujesz tym wi�ksza szansa na nagrod�!"
- w module transakcje usuni�to jedn� spacj� za du�o po www.visa.pl
- zmieniono "dane osobowe" na "moje dane osobowe" w module transakcje


2.2

- zmieniono wygl�d wyboru pory dnia
- dodano efekty po najchaniu na dni w module pogody
- zmieniono kolor tekstu po najechaniu na przycisk
- poprawiono button "Rejestruj transakcje", �eby napis lepiej na nim wygl�da� i s�owo transakcje zamiast transakcj�
- po zarejestrowaniu transakcji formularz nie znika, dzi�ki temu mo�na dalej kwoty wpisywa�
- dodano wi�cej ogranicze� rejstrowania traksakcji: nie mo�na rejestrowa� transakcji z 0 kwot� lub ujemn�, z przysz�� dat�, z kwot� poni�ej 1 gr a wi�ksza ni� 100 000 z� oraz tylko tranzakcje pom�dzy 19 X a 31 XII
- dodano w komunikacie wy�wietlanym systemowo �e transakcja na kwot� X zosta�a zarejestrowana prawid�owo....
- dodano w module formularza ikonke przy napisie transakcje, link do www.visa.pl oraz zmieniono kolory tla textBoks�w
- dodano pokazywanie listy transakcji
- zmieniono t�o strza�eczki zwi�/rozwi� w module pogodowym
- poprawiono gradient na g��wnym oknie
- dodano numerki przy newsie zamiast dat
- zmieniono domy�ln� ilo�� wy�wietlanych news�w na 3
- zmieniono grafike w module news�w
- dodano przycisk pozwalaj�cy zobaczy� newsy z r�znych kategorii (�wiat, polityka, technologie... itd)
- dodano zapami�tywanie wybranej kategorii newsa
- dodano zwijanie wszystkich modu��w przy rozwijaniu innego
- dodano w opcjach mo�liwo�� wy��czenia zwijania pozosta�ych modu��w
- usuni�to niepotrzebne opcje


2.1

- stworzenie serwisu pogodowego
- serwis 2 razy dziennie aktualizuje dane z meteprog oraz cachuje raz pobrane dane
- serwis zwraca obiekt stanu pogody
- dodanie modu�u pogody
- pobieranie informacji pogodowych z serwisu przy uruchomieniu
- dodanie kontrolko pozwalaj�cej prze��cza� si� mi�dzy dzi�, jutro, pojutrze
- dodanie kontrolki pozwalajacej prze��czy� si� mi�dzy porami dnia
- dodanie wy�wietlania kierunku i szybko�ci wiatru
- dodanie wy�wietlania ci�nienia
- dodanie wy�wietlania ikony pogody
- dodanie wy�wietlania temperatury
- dodanie kontrolki do zmiany miasta i �ci�gania nowych danych pogodowych przy zmianie miasta
- dodano grafik� w module transakcje zgodn� z projektem
- poprawiono zwijanie, rozwijanie transakcji i modu�u pogody
- dodano zapami�tywanie wybranego miasta


2.0

- dodano obs�ug� RSS�w onetu zamiast Radia Zet
- ukryto dzia� podcasty
- stworzono serwis operuj�cy transakcjami
- dodano paczki xml zawieraj�ce dane o transakcji
- dodano szyfrowanie paczek przed wys�aniem
- dodano odszyfrowywanie paczek po odebraniu
- dodano wrzucanie paczek do bazy danych
- dodano modu� obs�ugi transakcji
- dodano zapami�tywanie/wczytanie raz wprowadzonego u�ytkownika


1.16

- zmiana ikony w trayu na nowsz�
- poprawienie b��du zwi�zanego z chowaniem do traya i pokazywaniem okna g��wnego - znika�y kolorki 2 przycisk�w
- poprawiono liter�wk� w komunikacei przypominaj�cym
- dodano mo�liwo�� definiowania koloru linka w xmlu skina
- dodano mo�liwo�� definiowania kolor�w kresek w edycji przypomnienia
- nowa funkcjonalno�� - po klikni�ciu ok na przypomnienieniu nie pojawia si� ono do kolejnego uruchomienia programu
- nowa funkcjonalno�� - wy�wietlanie daty przy informacji z RSSa

1.15

- zmiana loga w sk�rce flow
- zmiana ikony

1.14

- Dodano drug� sk�rk� - flow

1.13

- Dodano obs�ug� sk�rek z katalogu Skins
- Uaktywniono wy�wietlanie codziennych komunikat�w przypominaj�cych o losowaniu


1.9

- poprawiona wersja instalatora - nie dodaje w starcie adresu strony


1.8

- poprawiona liter�wka w opcjach
- dodano domy�lne dodanie zdarzenia po podw�jnym klikni�ciu na dacie


1.7

- przyspieszono znacznie uruchamianie aplikacji (zwi�zane z �adowaniem podcast�w)
- zmiana nazwy aplikacji na: "Visa Widget"
- dodano obs�ug� b��du autoryzacji serwera proxy (+ nowe okienko ustawie� proxy w opcjach). Bardzo prawdopodobne, ze to rozwiaze blad z polaczeniem od klienta, ktorego dostalismy na skrinie w mejlu od Paw�a: Thu, Dec 4, 2008 at 5:13 PM)
- poprawiono liter�wki
- poprawiono przypomnienia dotycz�ce losowania. Dodatkowo je�li jest 15 i ustawimy, �e maj� sie przypomina� o godzinie 12, to najbli�sze pojawi si� nast�pnego dnia. Je�li ustawimy na 16, to tego samego dnia o 16 jeszcze przypomni w ka�dy dzie�
- aplikacja uruchamia tylko jedn� instancj�
- w trayu klikaj�c na ikonke prawym przyciskiem wy�wietla si� zamknij, otw�rz
- poprawiono b��d: "kazde niezamkniete okno przypomnienia jest odzienln� ikonk� w trayu"
- poprawiono b��d: "czasem nie mo�na zamkn�� okna przypomnienia gdy zrzuce program do traya a potem go otworze ponownie"
- dodano minimalizowanie i maksymalizowanie aplikacji po klikni�ciu na pasku zada�
- po naci�ni�ciu przycisku dodaj nowe przypomnienie domyslnie ma taka dat� jak zaznaczona data na kalendarzu
- dodano na okienku przypomnienia o rejestracji link do www.visa.pl/promocja
- podczas odinstalowania aplikacji usuni�te zostaj�w wszystkie dane aplikacji (np. pliki mp3, podcasty itp).


1.6

- tytu�y pozycji audycji "Go�� Radia ZET" pobierane s� od teraz z tytu��w item�w RSSa, a nie z ich daty publikacji. Czasem jednak Radio ZET nazywa taki program w RSSie: "7 Dzie� Tygodnia" (nie wiem czy przez pomy�k�, czy czasem mo�e na antenie "Go�� Radia ZET" pokrywa si� z audycj� "7 Dzie� Tygodnia") - w takim wypadku jako tytu� audycji wpisujemy dat� publikacji
- program ma od teraz �adn� ikonk� wsz�dzie (skr�t na pulpicie, skr�t w Menu Start, insalator "Setup.exe" i sam plik programu (exe), okienka programu (wida� przy minimalizacji do Taskbara lub Traya))
- chowanie okien dzia�a jak w Skype (przy naci�ni�ciu strza�ki minimalizacji - minimalizuje si� do Taskbara; przy klikni�ciu krzy�yka - chowa si� do Traya)
- znacz�co poprawiono �adowanie informacji Radia ZET (przyspieszenie, poprawiona obs�uga w�tku itp. - ju� nie "zamra�a" g��wnego okna)
- podcast lapie w koncu zdarzenia updatera (StopPlayingSongRequest, StopDownloadingSongRequest)
- dodano w niekt�rych kontrolkach linijk�: if (Program.DesignMode) return; bo bardzo jeba� si� designer
- poprawiono b��dy ze skacz�cymi oknami przypmnie�
- dodano opcje - uruchamiaj ze startem systemu, uruchamia� zminilaizowane, co ile aktualizowa�, ile wywala� ostatnich podcast�w, o ktorej przypominac o losowaniu
- dodano automatyczne przypominanie o losowaniu i rejestracji transakcji
- kalendarz domy�lnie po uruchomieniu wy�wietla aktualny miesi�c
- poprawiono prac� programu przy pustych listach podcast�w
- dodano przycisk do edycji dla wyskakuj�cego przypomnienia
- dodano sprawdzanie czy nie wysz�a nowa wersja programu


1.5

- dodanie tr�jk�ta przy zwi�/rozwi� kalendarz
- aktualny dzie� zamiast k�ka zaznaczany jest granatowym kwadratem
- zmniejszono napisy usu� / edytuj
- wi�kszy obszar klikni�cia przy zmianie audycji
- wi�ksze miejsce na nazw� audcji
- zminiono t�a pod przyciskami na zgodne z nowym projektem
- zmniejszono czcionk� na przyciskach
- zmieniono kolory priorytet�w i dodano bia�� grub� ramk� do zaznaczania wybranego
- napis "nie pokazuj tego wi�cej" przerobiony na przycisk i umieszczony zamiast "anuluj"
- poprawiono czcionk� na podgl�dzie zdarzenia
- bli�ej nie okre�lone poprawki pobierania i aktualizacji podcast�w
- poprawiono kolory na zgodne z aktualnym projektem


1.4

- dodano now� kontrolk� do obs�ugi podcast�w
- konktrolka do obs�ugi podcast�w potrafi prze��cza� utwory oraz audycje
- zwin/rozwin kalendarz
- dodano pobieranie rss�w podcast�w i umieszczanie ich w kontrolce, kt�ra pozwala je przegl�da�
- dodano mo�liwo�� pobierania plik�w mp3
- dodano mo�liwo�� odtwarzania plik�w mp3
- po dodaniu wi�cej ni� 4 przypomnienia pojawiaj� si� strza�ki do przewijania ich
- lepsze dopasowanie kolor�w i przycisk�w (zgodne z poprzednim projektem grafiki)
- wiadomo�ci pobieraj� dopiero po pokazaniu okna. Dzi�ki temu okno pokazuje si� szybciej


1.3

- nowa kontrolka kalendarza, lepiej si� prezentuje, oraz mo�na zapanowa� nad ka�dym potrzebnym elementem
- ladniejsze i zgodne z projektem opisy zdarze� pod kalendarzem
- dodano mechanizm usuwania przypomnie�
- przypomnienia zamkni�te s� pokazywane na kalendarzu
- na szczeg�ach s�owo "zamknij" zosta�o zamienione na "nie pokazuj"
- przycisk dodaj zosta� przesuni�ty nad kalendarz
- nad kalendarzem jest wy�wietlana dzisiejsza data
- opisy zdarze� pod kalendarzem zwi�kszaj� wielko�� okna programu
- w edycji przypomnienia mo�na wybra� priorytet
- wyskakuj�ce przypomnienie przy du�ej ilo�ci tekstu wy�wietla pasek przewijania
- rss pobiera sie regularnie
- dodano stronicowanie niusow i ich reczna rotacje
- dodano automatyczna rotacje stron niusow co 15 sekund
- dodano okienko z opcjami, opcja na razie: co ile czasu odswiezac niusy (domyslnie 5 minut)
- poprawiono rysowanie niusow
- dodano obsluge bledow z rssa (np brak polaczenia itp) - pokazuje na liscie niusow prosta informacja
- zmieniono wygl�d aplikacji na bli�szy temu w ostatnim projekcie


1.2

- itemy (niusy) rssa rysuja sie na kontrolkach (a nie juz w przegladarce)
- jesli item (tytul niusa) nie miesci sie w wierszu - rozpycha sie on na dwa wiersze (nie wiecej)
- jesli itemy nie mieszcza sie na liscie - pojawia sie pionowy skrolbar
- rss wyglada jak na skrinie od klienta
- poprawiono instalator - jesli nie wykryje .NETa, to pojawia sie message box ze zostanie pobrany i zainstalowany (wczesniej bez slowa pobieral)
- poprawiono minimalizacje okna


1.1

- Dodano nowe kolory
- Dodano przyciski takie jak we wst�pnym projekcie


1.0

- Zapisywanie b��d�w do pliku error.log
- Dodano przyciski zamkni�ci� oraz minimalizacji do traya (po dwukrotnym klikni�ciu w ikon� budzika przy zegarku program pojawia si� spowrotem)
- Dodano kalendarzyk na g��wnym oknie programu
- Dodano mo�liwo�� dodawania wydarze� (tytu�, opis, data, godzina)
- Dodano mo�liwo�� zapisywania wydarze� w katalogu ustawie� zalogowanego u�ytkownika
- Dodano pogrubianie dat, w kt�rych s� ustawione wydarzenia
- Dodano pokazywanie tytu��w wydarze� pod kalendarzykiem
- Dodano mo�liwo�� edycji i zamkni�cia istniej�cych wydarze�
- Dodano mo�liwo�� wyboru koloru wydarzenia
- Dodano okno pokazuj�ce pokolorowane wyskakuj�ce przypomnienie, pozwalaj�cy je zamkn��
- Dodano mechanizm pokazuj�cy przypomnienia je�li s� jakie� starsze ni� teraz
- Dodano prosty mechanizm odczytywania RSS�w z radia zet